�������� ������-�����

23 ������� 1906 �. ������� ������� �������������� ���� � ������� �������. �� ���� ���������� ���� � ����� �������� ����������� ����������� � ����� �� �������� ����������� ����������� ��� ������� 14 �������� ������ � ������ ��������� �����.

����� ������������ ���������, �������������� �� ���, �������� �� ������������ ������� ������������ �������� ������� �������� ��������� � ��������� �������� ������ ������ � 1500 �������. � ������ ���� ���������������� ���� ����� �������������� ��� ��������.

������-����� ������� 20 ���� 1873 �. � �������, � ����������� ����� ����� ������. ����� ��� ����������� 24 ����, �� ������� �������� ��������. � 1897 �. ������������ ���� ������ �� �������� ��������� ����������, ������������� �������. ������ �� ������ ���������� ���������� � ������, ��� ��� ��������� ����������� ������ ���������. �������� - ������� �� ����� ������� �����������, ��������� �� �������������, ��������� ��������� ����������� � ��������. ��� ���� ��� ������������ ��������� �, ������� ������� ������ ���� � �������, �� ������ �� �������� ������ ����������� �������� �� ���������, �� � �������� ��� �������� � ������ ������� ������ ����.

28 �������� 1898 �. �������� �������� � ������ �� �������������� ���������, ������������� ��������� ���������� ����������� ��������, � ������ ������ 400 �. ��� ���� ������ ���������� ��������� ���� ��� ����������, � ����� ����� ��������� ��������. ����� 19 ������� 1901 �. �� ����� �������������� ������ �� ����������� ����������� ��������� �� ��������� � ����� � ���-��� � ������ � �������� ���������� ����� ����, ��� ������ ������� ������ ��������� �����. �����, ����������� ���, ���� ������ ����������. ������ ������ � �� ���, ��� ����� �������� �� ��� ������������� ��������, ��������� �� ���������� 500 � �� ��������� ����� ��������� ����� �������� � ���������, � ����� ����� ������ ������. ���������� ����� �� �������� ������, ����� ������������ ������ ��������� � ���������� ����� �� �������� ����������. ����� ��������� ����� ������ ��������� ����������� ������-������. � �������� �����, ������������ ����� �� ����������� ������������ ��������� ���� ������ �� �� ������, ��� ���� ��������� 120 000 �������.

������ � �������������� � ����������� ������-����� ����� �������� ��� ��������� �� �������� ���������. ������� ������������ �������� ������������ ��������� ���������� �����. � 1905 �. �� �������� ������, ������� ����� ������ �������� �����. ������ ���� ������������ �����. ��������� ��� ������������ ��������. ������ 13 � 14 ���� ������ ����������. ����� 15 �������������� ��� ��������, �������, ������, ������� ������ � �������. ��������� �� ������� ��� �������, �� �� ������� ����� 14b, ��������� ������������� �������������� ��� ���������. �� ���� ����������� ��������-������� � ��� ������� ��������, ������� ���� ������� � ����� ������� ����� �V�. 23 ������� 1906 �. �� ������ ����������������� �������� ������-����� �������� 7-��������� ������� � �������, �������� ���������� � 60 �. ������ ���� ����� ������� ������� ������ ������� �������� � ���������� � ������. �� ��� ��� �� ��� - �� ���� �� ����� ��������, ������ ��� ������ �� ��������� ������� ������ ��������.

�������� ������-����� ������������ ���� ������� �14B

� 1907 �. ��� �������� �������� ������� (�19). ���������� �������� ����������� ��� ���������� � ������ ������� �����������, ������� ����� ���� ��������������� - � 1909 �. �������� ������� ��� ������� 20. ���� ������ ����� ���� ������� �������� 6 ����� 1909 �. � ������� ����-��-������, ��� �������. ��� ���� ���������� ����������� �� ��� �������� �����������, ������� � �������� ���� �� ���� ������ ��������� 18 ���������� �� 16 �����.

�� ������� ��������������, ������-����� ������ ��� ����� ���� ���������. ��� ��������� ������� ���� ����� 22, ��������������, ��� ��� ������ ������ ��������� �������� �� 11� ��/�. ����� ������ ������ �� �����������.

� 1910 �. ������� ������-����� ��� ������� �����. � ��������� ���� ����� �� ������ �����, � 23 ���� 1932 �. ���� � ���� �� ������, � ��������.


������ �����

���� �� ����� �������������� �������� ��������-������������ ������ ������ ������� �����, ������ ����� ������� 26 ������� 1916 �. � ������������ �����, ������ ���������� �� ������ ���� �� ������� ����. � 1929 �. ������ �������� ���� � ����� � ������ ����, ������� ����� ��� �������� ���������� �����������. ��� ���� ������ ������ �������� � ��������� ������-������� ����, ������� ���������� �� ������� ���������. � ������ �������� �� �������� �� �������������� �������� ���������-�������. �� ����� �������� � �������� ��� � ������-������� ������� � ������ ������������ ����������� �������������, � ����� ���������, ������� ������� ��� ���������� ������������� ��������� ����. �������� ������ ������� ������ ����� ����������� � ������� ����������� ���� - ���������� ���� �� ����������. ��� ����� �� �������� ���������� �������� ��������� ����������.

���� ������ ������ ����� �� ����������� ���������-96�, ���� ��� ������� �������� �-16 � ��-2 ��� ����������� �����.

���� 7 ������� 1941 �. ���� ���������� �������� � ��� �����. ��� �������� � ����� ����� ������ ������, ��� �� ������ � ������ ������� ������ � ����� ������ � � ������� 1942 �. ���� 13 ���������. ������� ������ ������ ��������� �������, �� ������� �� ���� � ������ �������, ������ ��� ������� �������� ���������. ����� ����� �� ���� ������������ �������� "Mitsubishi A6M Zero", ������ �������� �����������.

� ������� 1942 �., ����� ������������ ������������ ���� ���������� �� ������� �����������, �������������� ��������� �����, ������������� � �������, ������������ ���������������� �� ����� ����� � �������. �� ������ ����� ���� �������� ������ ����� ���� ��� �������� - ������ ����� � ��������������. �� �� �������� ���� �� �������� ������ �� ������ ������������ ���������, �������� ����, �, ������� �����, ��������� ������� � ����� � ����� �� ������. ������ �� �������� ���������, ����� �� ����� � ���� ���� ��������� ���������, �� ���������, ��� ��� ���� ������������ ���������, � ������� � ������ �������� ������������� ������ ��������. �� ����� ��������� ��� �� ���, �� � ��� ��� ������. �������� � ���� � ������, �� ������ ����� �������� �� ����� ������. � �������� ������ ������ � ��������� ����� ���� ��������. � ������� ���� ������� �������������� ���� ���������� �����.

�� ���� ��������� � �������� ������ �� ������ �������� 1943 �. ��� ��� ������, ����� ���������� ���� �� ������ ������� �������, ����������� ��� ��������� �������. ���� �������� ������� �����. � ���� 1943 �., ����� ��� ����� ������������ �� ������� ��������, �� ���� 27 ������������ ���������. 12 ������� �� ����� ������� �������������� ���� ��� ������ ����, �� ��� ������� 15 ������������� �������������. � ����� �������� ���� ������ - ������ ������ �������. ��� ������ ��, ��� ��� �������� � ������� �������� �����, �� ����� ���� ��������� ������, ����� ������ ������� ������ ��������� �����, ��� ����������. ����� �������� ������������ ������, �������� ���� ������ �� ��������� ��������� ��������, � �������������� �������������� �������� �������, ���� � ���������, ��� ����� ������������ ��� ���� �� �������. ����� �������� ������ ��������, �� ��������� ����� ������� �4� (������ �����), ������ ��� � ������ � ����� �� �������, �� ������� �� ����������� - ������� ������. �������� ������� ��������, ������ ��������� ��������� �� �������. � ����� ������, ��, �� ������� �������� �� ���������, ������ �������� � �������� ����, ����������� ��������.

� ������ ������� ������� �� ����� ������, �� ������� ��� � �������������� ��������� � �������� ��� ������������ ������. ����� ������� �� ������� ������ � �������� �� �������� �� ��������� �������.

� ����� 1944 �. �� ��� ����� ���� 47 ������ ��������� ����������.

Mitsubishi J2M Raiden

� ��� �� ������� ���������� � ��������� �������������, ���������� ������ ������������ ��������� ������������� �Mitsubishi J2M Raiden� (���������), ������������ �������� 615 ��/� �� ������� �������. � �� ������ ������� ����������� ������������ ���������������� �-29.

����� ���������� ������������ ������� ����������� ���� ���������. �� ������ ������������� � ���, ���� �� ��������� ������� ������, ����� ��� �� ���� �������� �������, ������������ � ��������� ����� ������������� ���������������. ������������� � ���������� ���������������, �� ������� ������� ���� � ����� ��������, � ����� �������� ��� ������ �������� � �������� ������� ������� � �� �����, ��� ������� �������� ����������� � ��������. ��� ������� �������� ���������� ����������.

����� �� ����� ������ ����� -64 ������ ��������. �� �������� ������� � 213 ��������� ���� ��� ������, �����������, ��������, ��� ��������� �����������, ��� � ��������. �� �� ��� ������� �� ����� �������� �� ���� ������ ������ � ������� ����� � ���� ����������.

����� ����� ��� �������� ��������. ����� ��� �� ������� ������������, ������� �������� ������. � 1950-� ��. ������ � ������� �������� ������ ������� � ��������� ��������� ����������.

� 1957 �. � ������� ������������� �������� ������� ������� � ��������� ���������� ����� ����� ������� ������������������ ����� ��������, ������� ����� ����� �� ����� ��������� ���� �� ������� �� ������ ������� �����.


������ �� ����-��������

��������, �������, ������, ������ �� ����-�������� ������� 29 ���� 1900 �. � ������� ����� � �����. �� ������� ���� � 1904 �. � ��� � ����� ������� ��������, � ����� �� ����. ������ ��� ���� ������� �����, ����� ������ ����� � ����� � ���-����. � ������ ������� ������������� ��������: ������� ����������, ����� ������������ � ������, � ������� ��� �������� ��������� ��������������� �� �������. �� ��� �����, ����������, ������ ��������� ������� ������ �����, ������� �� �������� � ��������� ������� �. �������� � 1912 �.

2 ������ 1921 �. ����� ������� ������ �� 2-� ����������� ������ � ����������. 17 ���� � ������, �������, ��� ������ ������� ��������, ������� �������� ������������ ������. 10 ������� 1922 �. ���� ������� �� �������� ������, ��� ���� ��������� ������ �������-�������, ����� ���� �� ��� ��������� � 33-� ���������� � �� �����. � ������ 1923 �. ������� ��������� ������ ������ �� ����� ����������� ������ � ��� �������� � �����.

��� ����� ����������� ������ ������� ����-�������� � ������� ����������� ��������. ������� ��������� �������� � ��� ������ ������� ������ ��������� ������� ����-�������� ������ ��������. � 1928 �. ������������ ������������� �������� ������� ���������.

������ 1927 �. �������� ����� ������ �� �������� ������ ������ � ���������� � ���������� - �����, �������� ������ � �������. � ������� ���� ����������� ������������� ���������� � ���-�����, ������������� �� ���� �������.

� ��� 1931 �. �������� �������� ������� ����� ����� ���������. ��� ����� � �����������, ������� ������� �� �� ����� ����� ��������, �� ������ � ����� ������ �����, ������������� ������� �����. �� ��� ����� ��� ��������� ���� �������.

� 1933 �. ������� ��������-����������� �� ��������-�������, ������������� ��������� Latecoere, �� ����� ������ ��� ����������� ��� ��������� �� ���������. 29 ������� 1935 �. ����-�������� ��������� �� ������ � ������, ����������� ���������� ������, �� ����� ���������� �������, � �� �������� ����������� ������� �������� �� �����. ��� ���������� ����� 72 ���� ����� ������ � ��������� �������� ��������� � ��������� � �����. � ������ 1937 �., ����� ���������� ����������� ������� �� ���-���� ���� ��������� �� �������, ��� ������� � �������� �������� �������������� ����������� ��������.

������ ����-�������� �� �������� ������� ���������� ������. � �������� 1937 �. �� ��������������� ������������ ������� � ����� ��������� ��������� ������� �� �������� ���-���� -������ ���� �����. ��� ������� ����� ����������� ������� � ���������, � ������� �� ������� ����� ��������� ���, ������� ��������. ������������� ������ ����� �������, ������� �� ����������� ��� ��������� ����� ����� �������� �����. �� ��� ����� ����������� �������� ��������� ��� ����-���. 3 ������� 1939 �. ��������� ������� ����-�������� ������� ��������������� ����������� � ��� ��������� � ���������������� ������ �/33 � �������, ��������� �������, ��� �������� ������ ���������������� ������ ����� ��������� �������� �� ������� 10 ��� 1940 �. ����� 7 ���� ��� �������� � �����, ����������� �� ���� ������ �������� �� ����� ������������� ��������. ������ �� �� ������� �������� � ����� ���������� ��� � � ������� 1940 �. ����������� � ���. ��� �� ����������� ������� �������� ����� � ����� �������� ��� ������ ��������� ���������� ������ � ����������.

� ������ 1942 �. �����, ��� ������ ��������� ���������� � �������� ������, ����-�������� ������� ���������� � �������, ������� ����� �� ���� �������� �� ������������� ����� � 29 ������ ������������ � ������ ����-���� ����c�. � ���������, � ���������, ����������, ��� ������� ������ ����� � ���� ������.

�� ��������� � �������� ������������ � �������� ��������� ��� � ����������� �����, � ������-��������� ����. �������� ���� �������������, � �� ��� ��������� � ���� ������� ���������������� ����� �/33, ������������ � �������� ������. ����-�������� ������ ����������� ������������� ���� � �� �������� �������� �-38� 14 ���� 1943 �. ������ ���� ������ ������ ����� ����� ����������� � �����. �� ����� ���������� ������, 21 ����, ��� ������� �������� ������ ��� ������� � ��������� ���� � ������, � ���������� ���������� ��� �� ������ �������.

�� ����-�������� �� ��������. �� ������ ��������� ��������, � ��� ����� ��������� ������ ������.

16 ��� 1944 �. �� ��� ����� �������� � ���������������� ����� �/33, ������������� ������������� �� ������� ��������, � ����� ������������ �� �������.

������� ����� �� �������� ������ 63.11�, � ����� ����� �������� �� ��������� ��������.

������ �-38 "�������"

����� 31 ���� 1944 �. �� �������� ���������������� ����� �� ������� ������ ��� ��������� � ������, �������� ��������� ��� ������� ������ �����. �����������, �� �������� �������� ������� ������-����� ��-190� ������ ����������. ����-�������� ����� � ����� �� �������� ������� � ������ ����� � �������� ����������. �������� ����� - ������� ��������� ������� ������ ������� � ���� �� ����� ����-��������, �������� ������� ������, � � ���� ������� �������� ��� ������. ������� ��������� ������ �������� ����� � ��������� ������ ����-��������. ��������� ��������, � ������ ����� ������������ �� ������ �����. �������� ����-�������� ���� � ��������� ������ ����� � ����. ��� ����� ������ �� ����-��������, ����������� �����, ��������, �������� � �������.

��� ����� �������� ����� ����. ����� ���: ������ �������� (1928), ������� ����� (1931), �������� ����� (1933), �������� ����� (1942), ������� ��������� (1943), ���������� ������ (1943), ���������� (������ ���������, 1948).


Fast: [10] [20] [30]
������, 2009
�� �� �� �� �� �� ��
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30